Thống kê chi tiết xổ số Hải Phòng

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hải Phòng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
35 6 Lần 6.67%
20 4 Lần 4.44%
31 4 Lần 4.44%
47 4 Lần 4.44%
93 4 Lần 4.44%
18 3 Lần 3.33%
41 3 Lần 3.33%
55 3 Lần 3.33%
68 3 Lần 3.33%
76 3 Lần 3.33%
84 3 Lần 3.33%
88 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Hải Phòng đến 23/02/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
35 6 Lần Tăng 1
20 4 Lần Tăng 1
31 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Không tăng
18 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 2
55 3 Lần Giảm 1
68 3 Lần Tăng 1
76 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Giảm 1
88 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
35 8 Tăng 1
47 8 Tăng 1
20 7 Tăng 1
93 7 Không tăng
33 6 Không tăng
04 5 Tăng 1
16 5 Không tăng
59 5 Không tăng
69 5 Tăng 1
76 5 Không tăng
84 5 Giảm 1
00 4 Tăng 1
06 4 Giảm 4
11 4 Không tăng
18 4 Không tăng
31 4 Không tăng
32 4 Không tăng
39 4 Không tăng
41 4 Tăng 2
45 4 Tăng 1
50 4 Không tăng
55 4 Không tăng
56 4 Không tăng
58 4 Không tăng
60 4 Không tăng
63 4 Giảm 1
67 4 Không tăng
68 4 Tăng 1
86 4 Giảm 3
94 4 Giảm 1
96 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
20 16 Tăng 1
35 16 Tăng 1
41 15 Tăng 2
84 15 Không tăng
79 14 Tăng 1
47 13 Tăng 1
86 13 Giảm 1
93 13 Tăng 1
43 12 Không tăng
62 12 Không tăng
68 12 Tăng 1
82 12 Giảm 1
83 12 Giảm 2
87 12 Không tăng
94 12 Không tăng
08 11 Tăng 1
17 11 Không tăng
59 11 Không tăng
60 11 Không tăng
07 10 Không tăng
09 10 Giảm 1
18 10 Giảm 1
21 10 Không tăng
31 10 Không tăng
33 10 Không tăng
44 10 Giảm 1
52 10 Giảm 1
55 10 Không tăng
73 10 Tăng 1
74 10 Không tăng
97 10 Không tăng
02 9 Không tăng
04 9 Tăng 1
06 9 Giảm 2
10 9 Giảm 1
32 9 Không tăng
38 9 Không tăng
39 9 Tăng 1
50 9 Không tăng
56 9 Không tăng
61 9 Không tăng
64 9 Không tăng
67 9 Giảm 1
72 9 Không tăng
75 9 Tăng 1
76 9 Không tăng
99 9 Không tăng
11 8 Không tăng
13 8 Không tăng
15 8 Không tăng
30 8 Tăng 1
36 8 Không tăng
45 8 Giảm 1
63 8 Không tăng
80 8 Không tăng
90 8 Tăng 1
95 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 35: 3 Kỳ
  • 41: 2 Kỳ
  • 83: 2 Kỳ
  • 20: 2 Kỳ
  • 93: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Hải Phòng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
27 Lần Giảm 4
0
Tăng 5 28 Lần
23 Lần Giảm 1
1
Không tăng 27 Lần
21 Lần Tăng 1
2
Giảm 1 19 Lần
34 Lần Tăng 3
3
Không tăng 32 Lần
25 Lần Tăng 5
4
Không tăng 28 Lần
30 Lần Tăng 1
5
Giảm 1 30 Lần
30 Lần Không tăng
6
Giảm 7 30 Lần
23 Lần Không tăng
7
Giảm 2 24 Lần
26 Lần Giảm 2
8
Tăng 3 26 Lần
31 Lần Giảm 3
9
Tăng 3 26 Lần